۱۸۶۴ مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان- تکمیل بزرگراه

فراخوان مناقصه نوبت اول مناقصه‌گزار نام اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان نشانی کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی مناقصه تضمین شرکت در مناقصه برآورد نوع شماره موضوع مدت (روز) نوع مبلغ (ریال) مبلغ (ريال) مبانی عمومی یک مرحله‌ای ۰۰۵/م۷/۹۵ تكميل بزرگراه كرمان- زرند و احداث تقاطع غير همسطح پل […]

فراخوان مناقصه

نوبت اول

مناقصه‌گزار

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی

مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

برآورد

نوع

شماره

موضوع

مدت (روز)

نوع

مبلغ (ریال)

مبلغ (ريال)

مبانی

عمومی یک مرحله‌ای

۰۰۵/م۷/۹۵

تكميل بزرگراه كرمان- زرند و احداث تقاطع غير همسطح پل راه آهن زرند

۷۰۰

ضمانت‌نامه بانکی

۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵

۷۸۳ر۷۲۲ر۴۷۷ر۱۸۶

فهرست بهاي تجميعي راه ۱۳۹۵

دریافت اسناد

محل

اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان

يا سايت http://iets.mporg.ir  (پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته

تحویل پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبيرخانه مدیریت حراست)

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۱۰ روز

گشایش پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد مناقصه