۱۸۶۴ مزایده – اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان- فروش کارخانه آسفالت

آگهي مزايده اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان به استناد مجوز شماره ۹۵۰۰۰۳ اداره كل امور اقتصادي و دارايي، اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد نسبت به فروش كارخانه آسفالت و سنگ شكن با متعلقات واقع در شهرستان نيكپي (كارخانه آسفالت شهيد جان نثار) از طريق مزايده اقدام نمايد. مبلغ برآورد […]

آگهي مزايده

اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

به استناد مجوز شماره ۹۵۰۰۰۳ اداره كل امور اقتصادي و دارايي، اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان در نظر دارد نسبت به فروش كارخانه آسفالت و سنگ شكن با متعلقات واقع در شهرستان نيكپي (كارخانه آسفالت شهيد جان نثار) از طريق مزايده اقدام نمايد.

مبلغ برآورد اوليه: بر اساس قيمت پايه كارشناس رسمي مندرج در دعوت به مزايده خواهد بود.

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ تا تاريخ ۹۵٫۰۲٫۳۰

نحوه دريافت اسناد: مراجعه به سايت: www.zanjanrah.ir   و يا دريافت حضوري از طريق مراجعه به اداره پيمان و رسيدگي اين اداره كل واقع در بلوار هنرجو، ميدان راه، پشت پارك ملت، اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان

زمان ارائه پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۳ (به دبيرخانه) خواهد بود.

ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۲/۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ۹۵٫۰۳٫۱۷ اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان
(هزينه چاپ آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده مي‌باشد)