۱۸۶۴ مزایده – شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي- فروش زمین

 آگهي مزايده عمومي يك مرحله‌اي شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي يک مرحله‌ای نسبت به فروش زمين بشرح زير اقدام نمايد.  رديف موضوع مزايده شماره مزايده سپرده شركت درمزايده (ريال) ۱ فروش زمين با کاربری اداری در شهرستان جلفا ۳۳۳۱/۱۳۶۸۳ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ در صورت تمايل به شركت […]

 آگهي مزايده عمومي يك مرحله‌اي

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي در نظر دارد از طريق برگزاري مزايده عمومي يک مرحله‌ای نسبت به فروش زمين بشرح زير اقدام نمايد. 

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

سپرده شركت درمزايده (ريال)

۱

فروش زمين با کاربری اداری در شهرستان جلفا

۳۳۳۱/۱۳۶۸۳

۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

در صورت تمايل به شركت در مزايده رعايت نكات ذيل الزامي است.

۱- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۱ لغايت ۹۵٫۰۲٫۲۶  با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال (پانصد هزار ريال) به حساب جاري سپهر شماره ۰۱۰۱۸۰۵۹۶۳۰۰۴ اين شركت نزد بانك صادرات شعبه ميدان شهرداري تبريز، به آدرس‌هاي زير مراجعه و نسبت به دريافت اسنادمزايده اقدام  نمايند. 

۱)پايگاه اينترنتي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي مناقصات (دريافت اسناد)        www.ezepdico.ir

۲)پايگاه اطلاع رساني معاملات شركت توانير به آدرس  (ملاحظه آگهي)                      www.tavanir.org.ir     

۳)تبريز، بلوار استاد شهريار، خيابان گلکار، شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان شرقی- امور تدارکات

  ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

۲- آخرين مهلت و محل تحويل و بازگشايي پاکات: حداكثر تا ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ به دبيرخانه مركزي شركت تحويل فرمايند .پيشنهادات واصله در ساعت ۱۴:۳۰  همان روز با حضور اعضاي كميسيون در دفتر امور تداركات شركت افتتاح خواهد شد. .ضمناً زمان بازديد از زمين بمدت سه روزكاري از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۷ لغايت ۹۵٫۰۲٫۲۹ ازساعت ۹ صبح لغايت ۱۳ مي‌باشد .

۳- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

۴- پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمين‌های معتبر از جمله واريز نقدی، ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضميني در وجه شرکت توزيع برق آذربايجان شرقی اقدام و در پاکت الف ارائه نمايد .توضيح اينكه به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش و سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء، مخدوش مشروط پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در بند ۲ آگهي مزايده واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۵- هزينه چاپ آگهي در روزنامه به عهده برنده مزايده مي‌باشد. 

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي