قانونی که می‌تواند علی حسینی را برگرداند

  و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ سابق تیم ‌ملی با استفاده از ماده «۲۵٫۳» وادا می‌تواند زودتر از موعد به میادین برگردد. قانون «۲۵٫۳» وادا به این شرح است: ورزشکاران یا دیگر افرادی که هنوز زمان محرومیت خود را تا تاریخ اجرای قانون سپری می‌کنند، می‌توانند به سازمان ضد دوپینگ که مسؤول مدیریت نتایج نقض قوانین است درخواست بفرستند […]

 

و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ سابق تیم ‌ملی با استفاده از ماده «۲۵٫۳» وادا می‌تواند زودتر از موعد به میادین برگردد. قانون «۲۵٫۳» وادا به این شرح است: ورزشکاران یا دیگر افرادی که هنوز زمان محرومیت خود را تا تاریخ اجرای قانون سپری می‌کنند، می‌توانند به سازمان ضد دوپینگ که مسؤول مدیریت نتایج نقض قوانین است درخواست بفرستند تا دوره محرومیت آن‌ها کاهش یابد. این مسأله با توجه به قوانین سال ۲۰۱۵ مطرح می‌شود. این درخواست در صورتی می‌تواند فرستاده شود که هنوز مدت زمان محرومیت تمام نشده باشد.