۱۸۶۵ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- شرکت ورشکسته صنایع نخ و قرقره سمنان

آگهی مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته صنایع نخ و قرقره سمنان در نظر دارد نسبت به فروش کارخانه، زمین، دستگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در محل کارخانه. نشانی: استان سمنان. شهرستان گرمسار. روستای حاجی آباد. محل کارخانه نخ و قرقره سمنان را از طریق مزایده و […]

آگهی مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته صنایع نخ و قرقره سمنان در نظر دارد نسبت به فروش کارخانه، زمین، دستگاهها و تجهیزات و ماشین‌آلات موجود در محل کارخانه. نشانی: استان سمنان. شهرستان گرمسار. روستای حاجی آباد. محل کارخانه نخ و قرقره سمنان را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز دوشنبه ۹۵٫۰۳٫۳۱ ساعت ۱۱ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه ۷ به فروش برساند.

مشخصات ملک:

عبارتند از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۷۸۲مترمربع و اعیانی شامل ساختمان تولید به مساحت ۵۲۷۰ متر مربع ساختمان انبار مواد ۲۹۰ مترمربع انبار ۲۹۰ مترمربع ساختمان تعمیرگاه ۹۰ مترمربع- ساختمان بویلر ۱۳۳ مترمربع.

مشخصات دستگاهها و تجهیزات:

بخش

موضوع

ارزش به ریال

اول

ماشین‌آلات حلاجی و کاردینگ

۱۱٫۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دوم

ماشین‌آلات کشش، لپ وایندر، شانه ( ریسندگی)

۳٫۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوم

ماشین‌آلات ریسندگی اپن اند ( OE)

۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

چهارم

ماشین‌آلات فلایر و تمام تاب ( ریسندگی رینگی)

۹٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پنجم

ماشین‌آلات اتوکنر، لاکنی و تویستر

۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ششم

تأسیسات الکتریکی

۶٫۴۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

هفتم

تأسیسات گرمایشی و سرمایشی

۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هشتم

تأسیسات هوای فشرده

۴۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰

نهم

تأسیسات آب و سوخت رسانی

۱٫۷۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰

دهم

قطعات یدکی و تجهیزات

۱٫۹۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰

یازدهم

ماشین‌آلات طرح و توسعه ( در خارج از سالن تولید) در ۲۹۲ صندوق

۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

جمع کل چهل و پنج میلیارد و نهصد و بیست و شش میلیون ریال                                                     ۴۵٫۹۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 شرایط فروش:

۱-فروش نقدی است و مبلغ پایه مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ۹۱٫۴۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بوده هزینه‌های مربوط به مورد مزایده (به جز مالیات  نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که بعهده فروشنده است) بالمناصفه بعهده طرفین است.۲- پیشنهاد دهندگان باید قبلاً ۵ % قیمت پایه مزایده به مبلغ ۴٫۵۷۱٫۳۰۰٫۰۰۰ریال معادل چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و یکصد و سی هزار تومان به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۰۵۷۷واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نمایید.۳- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهرشده با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته صنایع نخ و قرقره و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ۹۴٫۰۳٫۳۱ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.۴- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم مشروط- فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.۵- پیشنهادات در ساعت ۱۱ صبحهمان روز باز و قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلا مانع است و عندالاقتضاء در همان جلسه مزایده حضوری نیز بعمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید۶- برنده مزایده باید ظرف مدت حد اکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله را در وجه اداره تصفیه تهران پرداخت نماید.۷- چنانچه پرداخت بهاءدر موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد وجه سپرده جهت شرکت در جلسه مزایده به نفع ورشکسته و هیات بستانکاران وی ضبط خواهد شد.۸- بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد.۹- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند. 

حسین زاده

معاون قضایی اداره کل تصفیه امور  ورشکستگی و

 

 مستشار قضایی شعبه دوم اداره تصفیه تهران