۱۸۶۵ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- شرکت ورشکسته نان و شیرینی معصومیه قم

آگهي تجدید مزايده اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته نان و شیرینی معصومیه قم در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه، زمین و ساختمان به نشانی استان قم میدان امام بلوار کارگر خیابان بعثت مابین کوچه ۱۴ و ۱۶ شرکت نان و شیرینی معصومیه […]

آگهي تجدید مزايده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته نان و شیرینی معصومیه قم در نظر دارد نسبت به فروش شش دانگ عرصه و اعیان محل کارخانه، زمین و ساختمان به نشانی استان قم میدان امام بلوار کارگر خیابان بعثت مابین کوچه ۱۴ و ۱۶ شرکت نان و شیرینی معصومیه قم را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۰۲ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه ۷ به فروش برساند :

الف : مشخصات ملک و محل آن

پلاک ثبتی ۲۰/۲۳۰۵ با عرصه به مساحت ۹۲۵ مترمربع و پلاک ثبتی ۱۹/۲۳۰۵ با عرصه به مساحت ۹۲۴ مترمربع با کاربری صنعتی و دارای اعیانی سوله به مساحت ۵۷۶ مترمربع اداری ۱۴۰ مترمربع ، انباری ۱۰۰ مترمربع و کارگاه به مساحت ۶۵۰ مترمربع. لازم به ذکر است که قدمت بناهای هر دو پلاک حدوداً بالای ۴۰ ساله است که مستهلک گردیده و جهت بهره‌برداری نیاز به تعمیرات و بازسازی دارند.

شرایط شرکت در مزایده :

۱ فروش نقدي و قیمت پایه مزایده مبلغ ۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری است. ۲ کلیه هزينه‌هاي مربوط به معامله (به جز ماليات نقل و انتقال و ساير ديون مربوط به مورد مزايده كه به عهده فروشنده است) بالمناصفه و به عهده طرفین می‌باشد و همچنین مراجعه به ادارات ذیربط (شهرداری‌ها، ادارات ثبت، مالیات و غیره) جهت اخذ مفاصا حسابهای لازم جهت تسریع در انتقال اسناد مورد معامله به عهده خریدار است. ۳ پيشنهاددهندگان بايد قبلاً ۵ % قیمت پایه مزایده معادل مبلغ ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده نقدي شركت در مزايده به حساب جاری ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشكستگان اداره تصفيه نزد بانك ملي ايران شعبه وزارت دادگستري كد ۵۷۷ واريز و يا معادل وجه فوق چك بانكي در وجه اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران اخذ و قبض سپرده يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد خود نمايند. ۴ – پيشنهادات بايد در پاكت لاك و مهرشده با ذكر جمله مربوط به مزايده شرکت ورشکسته شرکت نان و شیرینی معصومیه قم و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخه ۹۵٫۰۴٫۰۱ به دبیرخانه اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني تهران خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تسليم شود.

۵ اداره تصفيه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و به پيشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و برخلاف شرايط اين آگهي ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۶ پيشنهادات در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خو اهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. ۷ برنده مزايده بايد ظرف مدت حداكثر يك ماه پس از جلسه مزايده نسبت به تأدیه بقيه ثمن معامله به حساب معرفی شده اقدام و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی این اداره حاضر شود. ۸ بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰ % قیمت پیشنهادی میسر خواهد بود. ۹ – بدیهی است چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگيرد يا آنكه برنده مزايده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد. ۱۰ متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی اعلام شده مراجعه نمایند.

حسین زاده- معاون قضائی اداره کل تصفيه امورورشکستگی

و رئیس شعبه دوم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران