۱۸۶۵ مزایده – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- فروش آپارتمان مسکونی

آگهی مزایده اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی در گذشته عبدالرسول یعقوبی گلوردی درنظر دارد نسبت به فروش آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی ۴۹۵/۳۱۵۳به نشانی تهران- الهیه- خ مهدیه- خ جبهه- کوچه تقوی شیرازی- پلاک ۳- طبقه ۳واحد۳Aرا از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۴ ساعت۱۰صبح در […]

آگهی مزایده

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی در گذشته عبدالرسول یعقوبی گلوردی درنظر دارد نسبت به فروش آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی ۴۹۵/۳۱۵۳به نشانی تهران- الهیه- خ مهدیه- خ جبهه- کوچه تقوی شیرازی- پلاک ۳- طبقه ۳واحد۳Aرا از طریق مزایده و با شرایط ذیل در روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۴ ساعت۱۰صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه ۷ به فروش برساند.

مشخصات ملک مورد مزایده:

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ۴۰/۲۰۷ مترمربع دارای بالکن، یک واحد پارکینگ، یک باب انباری، سونا، جکوزی، آسانسور، استخر روباز

شرایط فروش:

۱-فروش نقدی است و مبلغ پایه مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال برآورد و هزینه‌های مربوط به مورد معامله (به جز دیون مربوط به مورد مزایده که بعهده فروشنده است) بالمناصفه به عهده طرفین است.۲- پیشنهاد دهندگان باید قبلاً ۵ %قیمت پایه مزایده به مبلغ ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل هفتاد و هشت میلیون تومان را به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد واریز و یا معادل وجه فوق چک بانکی در وجه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نماید.۳- پیشنهادها باید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال درگذشته عبدالرسول یعقوبی گلوردی و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۴ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم شود.۴- پیشنهادات  در ساعت ۱۰صبح همان روز  باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد  نماید. این اداره در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۵- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی)را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی این ادره  حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰ % قیمت پیشنهادی و حضور  در دفتر خانه میسر خواهد شد. ۶- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد. ۷-مراجعه به ادرات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.

حسین زاده- معاون قضایی اداره کل تصفیه امور  ورشکستگی و

 مستشار قضایی شعبه دوم اداره تصفیه تهران