۱۸۶۵ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- شرکت ورشکسته تولید و تجارت ممتاز تهران

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات لازمه به عموم بستانكاران شرکت ورشکسته تولید و تجارت ممتاز تهران که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۰۶۰۳ از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده وتاریخ توقف آن ۹۱٫۰۲٫۱۸ اعلام گردیده آگهیمی‌دهد : اولین جلسه بستانكاران در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۳٫۱۸دراداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني […]

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات لازمه

به عموم بستانكاران شرکت ورشکسته تولید و تجارت ممتاز تهران که حکم ورشکستگی آن به موجب دادنامه شماره۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۰۶۰۳ از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده وتاریخ توقف آن ۹۱٫۰۲٫۱۸ اعلام گردیده آگهی
می‌دهد :

اولین جلسه بستانكاران در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۳٫۱۸دراداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي‌گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شرکت ورشکسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي‌توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند.

ضمناً اخطار مي‌شود :

يكم) كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شرکت ورشکستهفوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف ۲ ماهاز تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند.

مدت ارسالمدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد.

دوم) كساني كه به شرکت فوق‌الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند.

طبق ماده ۲۴ قانون تصفيه امور ورشكستگي، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد (۲۵%)دین محكوم خواهد شد.

ضمناً دادگاهها مي‌توانند علاوه بر جريمه نقدي، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند.

سوم) كساني كه به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشاراین آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند و گرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند. (ع۱۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مدینه‌ای- مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه سوم