۱۸۶۵ مزایده – بانك سپه منطقه خراسان رضوي- املاک و اموال تملیکی

آگهي مزايده عمومي شماره ۱/۹۵ بانك سپه                                                                                                 […]

آگهي مزايده عمومي شماره ۱/۹۵ بانك سپه

                                                                                                   (نوبت دوم)

نام مزايده‌گذار: بانك سپه منطقه خراسان رضوي

موضوع: مزايده املاك واموال تمليكي ومازاد

الف : املاك

رديف

آدرس ملك

پلاك ثبتي

كاربري

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

قيمت پايه (ريال)

وضعيت ملك

توضيحات

۱

مشهد خيابان پاسداران نبش پاسداران ۳

يك فرعي از ۲۱۰۱ اصلي بخش ۱مشهد

(سرقفلي )

تجاري

قسمتي ازپلاك ثبتي ۲۱۰۱/۱

۱/۱۴۱

۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازاد-سرقفلي   -تخليه مي باشد

اعيان شامل زيرزمين واندروني (۹/۶۹ مترمربع)طبقه همكف(۲/۷۱مترمربع ) به انضمام بالكن(۳/۲۸مترمربع)صرفا  

جهت شغل بانكداري و موسسات مالي مي‌باشد. محل قديم شعبه جم مشهد مي‌باشد

 

۲

سبزوار-ميدان رسالت خيابان كاشمر

۸۸فرعي مجزي از ۱۵فرعي از پلاك ۴اصلي اراضي سلاخ خانه بخش ۱۲ سبزوار

تجاري

۲۰/۲۷۳

۱۱۷

۳٫۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ با احتساب ۱۰درصد تخفيف

مازاد  – تخليه            مي باشد

عرصه داراي ۶۰/۶۳ مترمربع عقب نشيني مي‌باشد

(محل قديم شعبه عطاملك سبزوار)

۳

مشهد خيابان خسروي نو-قسمتي ازطبقه همكف هتل بستان

قسمتي از پلاك ثبتي ۱فرعي مجزي شده از باقيمانده پلاك ۴۲۸۷ الي ۴۲۸۹ اصلي بخش ۱مشهد

(سرقفلي) تجاري (مغازه )

قسمتي  از طبقه همكف هتل بستان به مساحت ۸۰مترمربع

۸۰

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازاد – سرقفلي -تخليه مي باشد –

مالكيت بصورت سرقفلي مي‌باشد

۴

سبزوار-خيابان اسدآبادي-بعداز ميدان عظيميان قطعه سوم شمالي جنب انجمن سينمائي

۱۷۵۹۸ فرعي از يك اصلي مفروز ومجزي شده از ۱۴۶ فرعي بخش ۱۲ سبزوار

مسكوني

۱/۳۰۶

۱۱٫۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰با احتساب ۱۰درصد تخفيف

تمليكي زمين مسكوني مي باشد

با وضع موجود

۵

مشهد بلوار شهيد صادقي (سازمان آب) نبش شهيد صادقي ۱۵

۱۴۰۷۸ فرعي  مجزي از۱۲۷۶۵ فرعي از ۱۵۰ اصلي بخش ۹ مشهد

تجاري

۸۱/۳۱۶

۶۲/۱۲۲۲

۱۰۰٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ با احتساب ۱۰رصد تخفيف

تمليكي تخليه نمي باشد

اعيان شامل : زيرزمين دوم: ۲۰۶ مترمربع

زيرزمين اول : ۸۱/۳۱۶ مترمربع 

 همكف :۸۱/۳۱۶ مترمربع

نيم طبقه :۲۰۰مترمربع

طبقه ۱ + : ۱۸۳مترمربع شامل:موتورخانه و تاسيسات سالن پذيرايي انبار ورختكن و… مي باشد.عرصه اوقافي مي‌باشد

 

ب: اموال

رديف

آدرس محل

شرح اموال

قيمت با احتساب ۲۰درصد تخفيف از مبلغ پايه

توضيحات

۱

مشهد-بزرگراه آسيايي-حدفاصل بزرگراه ميثاق وسه راه دانش مجموعه انبارهاي بانك سپه

انواع ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و كشاورزي  شامل: پمپ سانتريفوژ-موتور تراكتور-اره برقي-موتور ديزلي-پرس-كمپرسور هوا نقطه جوش ديزلي و…

۶٫۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال

باوضع موجود

علاقه‌مندان به شركت در مزايده مي‌توانند جهت دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب بستانكاران (۴۶۰۹۱۰۰۰۰) نزد شعبه احمدآباد مشهد(شاخص۱۲۳۸)
 به آدرس: مشهد خيابان احمدآباد-مديريت شعب بانك سپه خراسان رضوي طبقه ۲ دايره خدمات و پشتيباني (تلفن ۳۸۴۶۲۱۱۸-۰۵۱ ) مراجعه نمايند.

الف) مهلت دريافت اسناد و بازديد تا آخر وقت اداري روز ۵ شنبه ۹۵٫۰۲٫۳۰ مي‌باشد.

ب)مهلت تحويل پيشنهادات حداكثر تا آخر وقت اداري روز ۵ شنبه ۹۵٫۰۳٫۱۳مي‌باشد.