۱۸۶۵ مناقصه – اداره کل راه آهن اصفهان- خدمات ایستگاهی

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه یک مرحله‌ای شماره ۴/ ۹۵/ ۴۳ نوبت اول اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید. ۱٫ شرح […]

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست

مناقصه یک مرحله‌ای شماره ۴/ ۹۵/ ۴۳

نوبت اول

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.

۱٫ شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان

۲٫مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در ایستگاههای اصفهان, سیستان و کاشان .

داشتن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت (مندرج در اساسنامه) با موضوع مناقصه فوق الزامی ست.

       ۳ مهلت و محل دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: متقاضیان می‌توانند  حداکثر تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۳۰ با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی اصفهان, جاده شیراز, بعد از ترمینال صفه, ایستگاه راه آهن تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند .

       ۴ مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۶ به نشانی دبیرخانه امور اداری

       ۵ هزینه اسناد ارزیابی کیفی: مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

       ۶ دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطلاعات رسانی مناقصات :  http://iets.mporg.ir

        ۷ هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

پس از انجام ارزیابی کیفی, از پیمانکاران دارای صلاحیت که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .

 

اداره کل راه آهن اصفهان