۱۸۶۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان – امور خدماتی و پشتیبانی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی، بمنظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور وادارات خود در سطح استان،‌ مطابق مشخصات زیر از بین شرکتهای واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده توسط ادارات کل کار […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی، بمنظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور وادارات خود در سطح استان،‌ مطابق مشخصات زیر از بین شرکتهای واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده توسط ادارات کل کار و امور اجتماعی و دارای تاییدیه معتبر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل آورد.

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

۲- موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور وادارات شرکت آب و فاضلاب در سطح استان

۳-نوع فعالیت و رتبه شرکت : شرکتهای پشتیبانی و خدماتی که تواماً مجوز فعالیت در امور تعمیر و نگهداری و خدمات عمومی را دارا می‌باشند (حداقل رتبه ۵)

۴-مدت زمان اجرای کار: به مدت یکسال شمسی پیش بینی شده است.

۵- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۹۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (نهصد و شصت و یک میلیون) ریال

۶- تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:

مهلت تهیه اسناد مناقصه هفت روز پس از انتشار نوبت اول آگهی می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه از آخرین روز توزیع اسناد ده روز می‌باشد.

۷- نشانی دریافت اسناد مناقصه:

زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: ۳۳۴۴۵۲۱۳- ۰۵۴

۸- نشانی تحویل اسناد مناقصه:‌

 زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، واحد دبیرخانه، تلفن: ۳۳۴۱۴۱۰۰- ۰۵۴

لذا شرکتهای واجد شرایط می‌توانند پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق،‌ اسناد مناقصه را پس از واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ (دویست هزار) ریال به حساب بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان به شماره ۱/۳۴۶۲۳۵۸/۳۴۴ بنام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه (قید موضوع مناقصه روی رسید الزامی است) و ارائه معرفی‌نامه معتبر خریداری نمایند.

آدرس وب سایت:‌ www.abfasb.ir

«به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد» 

اداره قراردادها شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان و بلوچستان