۱۸۶۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید الکتروموتور

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده RHP-7302509462-T20درخواست شماره:  نوبت دوم موضوع آگهي: خرید انواع الکتروموتور براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده

RHP-7302509462-T20درخواست شماره: 

نوبت دوم

موضوع آگهي:

خرید انواع الکتروموتور

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس