۱۸۶۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس- اصلاحیه

اصلاحیه بدینوسیله پارگراف اول آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شماره ۱۰۰/۹۵ مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس بصورت زیر اصلاح می‌گردد:‌ «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها علوم پزشکی و خدمات بهداشتی […]

اصلاحیه

بدینوسیله پارگراف اول آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شماره ۱۰۰/۹۵ مربوط به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس بصورت زیر اصلاح می‌گردد:‌

«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، خرید، حمل، نصب و راه اندازی دستگاه‌های ذیل را با مشخصات ذکر شده به روش مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از طریق شرکت‌های ذیصلاح تامین نماید» 

 

مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز