۱۸۶۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد- اصلاحیه

اصلاحیه پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۹۴ خرید لوله فولادی ۱۰ اینچ به ضخامت ۳۵/۶ به مقدار ۱۰۰۰۰ متر مندرج در آن روزنامه به تاریخ های ۹۴٫۱۲٫۲۶ و ۹۵٫۰۱٫۱۵، تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه به روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ راس ساعت ۱۰ صبح موکول گردید.    شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

اصلاحیه

پیرو آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۹۴ خرید لوله فولادی ۱۰ اینچ به ضخامت ۳۵/۶ به مقدار ۱۰۰۰۰ متر مندرج در آن روزنامه به تاریخ های ۹۴٫۱۲٫۲۶ و ۹۵٫۰۱٫۱۵، تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه به روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۰ راس ساعت ۱۰ صبح موکول گردید. 

 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد