۱۸۶۶ مزایده – شهرداري تفرش- فروش زمین

مزايده فروش سه قطعه زمين واقع در كوچه مهر (تعاون) مرحله سوم شهرداري تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۸۴۶ مورخ ۹۴٫۱۰٫۲۸ مصوب شوراي محترم اسلامي شهر تفرش سه قطعه از املاك واقع در ميدان شهيد مطهري كوچه مهر را برابر با آئين‌نامه مالي شهرداريها بشرح ذيل از طريق مزايده كتبي (پاكات  دربسته ممهور […]

مزايده فروش سه قطعه زمين واقع در كوچه مهر (تعاون)

مرحله سوم

شهرداري تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۱۸۴۶ مورخ ۹۴٫۱۰٫۲۸ مصوب شوراي محترم اسلامي شهر تفرش سه قطعه از املاك واقع در ميدان شهيد مطهري كوچه مهر را برابر با آئين‌نامه مالي شهرداريها بشرح ذيل از طريق مزايده كتبي (پاكات  دربسته ممهور به امضاء خريدار) به فروش مي‌رساند :

رديف

پلاك

متراژ

مبلغ سپرده شركت در مزايده

قيمت پايه كارشناسي

فرعي

اصلي

۱

۳۲

۱۷۰۵

۶۰/۲۰۴

۳۵,۸۰۵,۰۰۰

۷۱۶,۱۰۰,۰۰۰

۲

۳۳

۱۷۰۵

۵۰/۲۱۶

۳۷,۸۸۷,۵۰۰

۷۵۷,۷۵۰,۰۰۰

۳

۳۴

۱۷۰۵

۲۰۷

۴۱,۴۰۰,۰۰۰

۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰

شرایط مزایده :

 

۱-         متقاضیان می‌بایست مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ريال بعنوان حق حضور در مزایده و بازدید از املاک به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۸۹۰۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه تفرش واریز و با اصل فیش به امور مالی جهت شرکت در مزایده مراجعه نمایند.

۲-         شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایست مبلغ ۵ % سپرده را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه تفرش تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۶ تحویل امور مالی نمایند. چنانچه متقاضی بیش از یک قطعه تقاضای شرکت در مزایده را دارد بایستی بابت هر قطعه سپرده آن را جداگانه واریز نمايد.

۳-         در صورت انصراف هر یک از برندگان مزایده سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۴-         سپرده نفرات دوم و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر بعدي (دوم و سوم) مزایده می‌باشند .

۵-         کلیه هزینه‌های متعلقه عوارض و ماليات, دفترخانه (انتقال سند) و غیره بعهده برنده مزایده می‌باشد

۶-         حضور کلیه شرکت‌کنندگان در روز برگزاری مزایده بلامانع است.

۷-         کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت‌کنندگان در مزایده الزامی است.

۸-         کمیسیون معاملات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشند.

۹-         جلسه کمیسیون معاملات راس ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۳٫۱۷با حضور اعضا كميسیون در محل شهرداری تفرش تشکیل می‌گردد.    

 

شهرداری تفرش