۱۸۶۶ مزایده – شهرداري تفرش- فروش واحدهای تجاری

آگهي مزايده ( مرحله سوم ) شهرداري تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۳۴/ش مورخ ۹۴٫۰۴٫۰۲ شوراي محترم اسلامي شهر تفرش پيش فروش واحدهاي تجاري واقع در خيابان دكتر حسابي با شرايط ذيل را از طريق مزايده كتبي برگزار نمايد: رديف قطعه متراژ مبلغ سپرده شركت در مزايده قيمت پايه كارشناسي توضيحات واحد تجاري […]

آگهي مزايده ( مرحله سوم )

شهرداري تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۳۴/ش مورخ ۹۴٫۰۴٫۰۲ شوراي محترم اسلامي شهر تفرش پيش فروش واحدهاي تجاري واقع در خيابان دكتر حسابي با شرايط ذيل را از طريق مزايده كتبي برگزار نمايد:

رديف

قطعه

متراژ

مبلغ سپرده شركت در مزايده

قيمت پايه كارشناسي

توضيحات

واحد تجاري

بالكن تجاري

۱

۸

۲۰/۳۱

۴۰/۱۰

۶۰,۸۴۰,۰۰۰

۱,۲۱۶,۸۰۰,۰۰۰

۲

۲۱

۵۲

۵۰/۱۰

۸۳,۲۵۰,۰۰۰

۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 شرایط مزایده:

۱-         متقاضیان می‌بایست مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ريال بعنوان حق حضور در مزایده و بازدید از املاک به حساب ۳۱۰۰۰۰۰۸۹۰۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه تفرش واریز و با اصل فیش به امور مالی جهت شرکت در مزایده مراجعه نمایند.

۲-         شرکت‌کنندگان در مزایده می‌بایست مبلغ ۵ % سپرده را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه تفرش تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۶ تحویل امور مالی نمایند. چنانچه متقاضی بیش از یک قطعه تقاضای شرکت در مزایده را دارد بایستی بابت هر قطعه سپرده آن را جداگانه واریز نمايد.

۳-         در صورت انصراف هر یک از برندگان مزایده سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۴-         سپرده نفرات دوم و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر بعدي (دوم و سوم)  مزایده می‌باشند.

۵-         کلیه هزینه‌های متعلقه عوارض و ماليات, دفترخانه (انتقال سند) و غیره بعهده برنده مزایده می‌باشد

۶-         حضور کلیه شرکت‌کنندگان در روز برگزاری مزایده بلامانع است.

۷-         کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت‌کنندگان در مزایده الزامی است .

۸-         کمیسیون معاملات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشند.

۹-         جلسه کمیسیون معاملات راس ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۳٫۱۷ با حضور اعضا كميسون در محل شهرداری تفرش تشکیل می‌گردد.    

شهرداري تفرش