۱۸۶۶ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر- خرید انواع مقره

 آگهي مناقصه دو مرحله‌ای به شماره‌های ( ۲۲/۹۵ م ن)و  ( ۲۳/۹۵ م ن)  مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي مبلغ خريد اسناد :  ۵۰۰٫۰۰۰ ريال در وجه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانك صادرات شعبه مركزي  بوشهر تاريخ فروش اسناد: ۹۵٫۰۲٫۲۶ لغايت ۹۵٫۰۲٫۳۱ محل تحويل […]

 آگهي مناقصه دو مرحله‌ای

به شماره‌های ( ۲۲/۹۵ م ن)و  ( ۲۳/۹۵ م ن) 

مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي

مبلغ خريد اسناد :  ۵۰۰٫۰۰۰ ريال در وجه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانك صادرات شعبه مركزي  بوشهر

تاريخ فروش اسناد: ۹۵٫۰۲٫۲۶ لغايت ۹۵٫۰۲٫۳۱

محل تحويل اسناد: امور تداركات  شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر تلفن : ۳۳۳۳۲۷۲۱- ۰۷۷ فکس۳۳۳۲۲۴۷۱-۰۷۷

به پيشنهادهاي فاقد امضا, مشروط, مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌شود, مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ضمناً مي‌توانيد اين آگهي را در سايت‌های اينترنتيWWW.Tavanir.org.ir   و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مشاهده نماييد. 

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمين

ريال

آخرين مهلت تحويل پاكات

تاريخ بازگشايي پاكات الف و ب

۱

خرید انواع مقره پلیمری

۲۲/۹۵ م ن

۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۵٫۰۳٫۱۶

ساعت ۱۳

۹۵٫۰۳٫۱۶

ساعت ۱۴

۲

خرید انواع چراغ خیابانی بخار سدیم با لامپ

۲۳/۹۵ م ن

۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰

۹۵٫۰۳٫۱۶

ساعت ۱۳

۹۵٫۰۳٫۱۶

ساعت ۱۴:۳۰

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر