۱۸۶۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی- برق رسانی روستایی

آگهی مناقصاتعمومی یک مرحله‌ای شماره ۲۰۲/۱/ع/۹۵ لغایت ۲۰۸/۷/ع/۹۵ نوبت اول شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود نسبت به برق رسانی روستایی بشرح ذیل و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ به سایتهای http://www.skedc.ir وhttp://www.tavanir.org.ir […]

آگهی مناقصاتعمومی یک مرحله‌ای شماره

۲۰۲/۱/ع/۹۵ لغایت ۲۰۸/۷/ع/۹۵

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود نسبت به برق رسانی روستایی بشرح ذیل و از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ به سایتهای http://www.skedc.ir وhttp://www.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه ۹۵٫۰۳٫۰۸به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی واقع در بیرجند- بلوار پیامبر اعظم سایت اداری بصورت مهر و موم شده تحویل نمایند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۱-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید.

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ بر آوردی

( ریال )

مبلغ تضمین (ریال)

روز،تاریخ و ساعت افتتاح پاکات

محل افتتاح پاکات

۱

۲۰۲/۱/ع/۹۵

توسعه روستایی مهرانکوشک و باغستان فردوس و دوحصاران سرایان و آبیز زیرکوه

 

۱٫۸۹۲٫۹۹۴٫۲۱۷

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

یکشنبه ۹۵٫۰۳٫۰۹

ساعت ۱۵

 

 

 

 

 

خراسان جنوبی بیرجند حاشیه بلوار پیامبر اعظم (ص)- سایت اداریشرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

۲

۲۰۳/۲/ع/۹۵

تامین برق بیابانی بالا و پایین و پیگدار و سراج شهرستان بیرجند

۲٫۳۸۸٫۹۵۵٫۵۲۸

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

۲۰۴/۳/ع/۹۵

بهینه سازی روستای کرغند قاین و اسفاد و ناحیه صنعتی زیرکوه

۲٫۳۳۹٫۸۴۶٫۲۱۴

۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

۲۰۵/۴/ع/۹۵

توسعه روستایی منند-سراب-خونیک سار-زیربراندود و نوغاب آنیک شهرستان درمیان و توسعه روستای بهلگرد و کلاته دلاکان و زیروج بیرجند

 

۲٫۴۷۴٫۶۱۶٫۱۶۸

۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

۲۰۶/۵/ع/۹۵

تامین برق روستای جیرگ وتوسعه چاه کمیته امداد شهرستان خوسف و توسعه امیرآباد بیرجند

 

۲٫۴۴۸٫۲۴۳٫۳۹۴

 

۱۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

دوشنبه ۹۵٫۰۳٫۱۰

ساعت ۱۵

۶

۲۰۷/۶/ع/۹۵

توسعه روستای ذهاب و دهک شهرستان نهبندان

۲٫۲۸۸٫۷۵۹٫۲۲۰

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۷

۲۰۸/۷/ع/۹۵

تامین برق مسکن مهر ۷۹۸ واحدی ارتش بیرجند و روشنایی بلوار خالصی سرایان

۲٫۰۱۲٫۵۱۶٫۴۵۸

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی