۱۸۶۷ مناقصه – شهرداري حميديا- احداث بوستان بانوان

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی نوبت اول شهرداري حميديا در نظر دارد از اعتبارات داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه احداث بوستان بانوان شهر حمیدیا به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام نمايد. الف-واريز مبلغ ۰۰۰ ,۴۵۰ ريال به حساب جاري۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰ بانك تجارت […]

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی

نوبت اول

شهرداري حميديا در نظر دارد از اعتبارات داخلی شهرداری نسبت به اجرای پروژه احداث بوستان بانوان شهر حمیدیا به شرح زير و از طريق مناقصه عمومي یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی اقدام نمايد.

الف-واريز مبلغ ۰۰۰ ,۴۵۰ ريال به حساب جاري۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰ بانك تجارت شعبه حميديا بابت خريد اسناد مناقصه.

ب-مهلت تحويل اسناد مناقصه:

از تاريخ نشر آگهي تا پایان وقت اداری تاریخ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۹ متقاضیان می‌توانند اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری در ساعات اداری از شهرداری حمیدیا و یا از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور (http://iets.mporg.ir ) و یا سایت شهرداری حمیدیا (www.hamidia.ir ) دریافت نمایند و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۳ پاکات تکمیلی خود را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند پاکات ارزیابی در ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴و پاکات پیشنهادات در ساعت ۱۳:۱۵ مورخ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۷ در کمیسیون مناقصه باز و رسیدگی خواهد شد.

ج- برآورد اولیه: مبلغ ۳۶٫۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال بر اساس فهرست بهاء رشته ابنیه و تاسیسات سال ۱۳۹۵ 

د- شرايط پيمانكاران متقاضي:

ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.

دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۴ ساختمان و ابنیه)

ذ- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ر نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ز- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 شهردار حمیدیا سید علی میر نژاد

 

آدرس : يزد حمیدیا- بلوار شهيد دشتي- خيابان شهيد نصرا… جعفري- شهرداري حميديا