۱۸۶۷ مزایده – شرکت پلیمر آریاساسول- اقلام مازاد و ضایعاتی

آگهی دعوت به مزایده عمومی شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­گردد، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ چاپ آگهی به دفتر حراست در محل سایت عسلویه واقع در منطقه ویژه […]

آگهی دعوت به مزایده عمومی

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­گردد، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ چاپ آگهی به دفتر حراست در محل سایت عسلویه واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(عسلویه) مراجعه و پس از بازدید از اقلام ذکر شده، اسناد مربوط به مزایده مورد نظر را دریافت نموده و سپس مطابق با شرایط تعیین شده در اسناد یاد شده نسبت به ارسال قیمت پیشنهادی و ارائه ضمانت­نامه شرکت در مزایده اقدام نمایند.

۱-     مزایده شماره ASPC-95/726 : اقلام کارکرده و مستعمل واحد IT (تعداد ۱۵۵ دستگاه کپی، پرینتر، فکس، اسکنر)

۲-     مزایده شماره ASPC-95/727 : متعلقات سیستم کنترل ورود و خروج حراست (درب اتوماتیک، پیجر، و آیفون)

۳-   مزایده شماره ASPC-95/728 : لوله­های PVC ضایعاتی(به میزان ۵۰ تن سالانه)

۴-    مزایده شماره ASPC-95/729 : روغن ضایعاتی واحد پشتیبانی (به میزان ۲۰۰۰ لیتر)

۵-    مزایده شماره ASPC-95/730 : وکس ضایعاتی (به میزان۱۵ تن سالانه) 

تلفن تماس امور پیمانها: ۰۲۱۸۵۹۲۲۸۲۲-۰۲۱۸۵۹۲۲۹۱۶

روابط عمومی شرکت پلیمرآریاساسول