۱۸۶۷ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- امور حمل و نقل درون شهری

                                 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای                               مناقصه شماره : ۱۰-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان را به شرکتها یا موسسات دارای […]

                                 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای                              

مناقصه شماره : ۱۰-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذارنماید.

مهلت خرید اسناد: از مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۸ لغایت ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۵

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهادات: تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۶

میزان سپرده ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب شماره ۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰  بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ ۱۳۳۳۲۰۰۰۰ ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشاني: ۱- فرمهین بلوار شهید فهمیده، ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان، امور عمومی و یا امور مالی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۷ ساعت  ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید. 

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک