۱۸۶۷ مزایده – شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان- فروش انواع سیم مسی

آگهي مزايده عمومي شماره ۹۵/۶۹  ۱- نام مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان ۲- موضوع مزايده :   رديف موضوع مزايده شماره مزايده تاريخ برگزاري مزايده ساعت برگزاري مزايده ۱ تجدید مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي ۹۵/۶۹ ۱۱/۰۳/۹۵ ۰۸/۳۰ صبح ۳– زمان دريافت اسناد مزايده  : از  تاريخ دوشنبه مورخ ۲۷/۰۲/۹۵  لغايت […]

آگهي مزايده عمومي

شماره ۹۵/۶۹ 

۱- نام مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

۲- موضوع مزايده :  

رديف

موضوع مزايده

شماره مزايده

تاريخ برگزاري مزايده

ساعت برگزاري مزايده

۱

تجدید مزايده فروش انواع سيم مسي اسقاطي

۹۵/۶۹

۱۱/۰۳/۹۵

۰۸/۳۰ صبح

۳– زمان دريافت اسناد مزايده  : از  تاريخ دوشنبه مورخ ۲۷/۰۲/۹۵  لغايت ۰۱/۰۳/۹۵ در ساعات اداري

۴- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهار باغ بالا خيابان شريعتي شركت توزيع برق استان اصفهان

۵- مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷ بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

۶- زمان تحويل اسناد : از روز دوشنبه مورخ ۰۳/۰۳/۹۵ لغايت ساعت ۳۰/۷ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۵  

۷- محل برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان

۸- ضمانتنامه شركت در مزايده : سپرده لازم براي شركت در مزايده به مبلغ ۱۰ % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر  براي مدت سه ماه و قابل تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر صادرات به شماره ۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷

۹- شركتهاي مجاز به حضور در اين مزايده عبارتند از :

الف ) شركتهاي توليدكننده سيم و كابل داراي مجوز از شركت توانير

ب ) شركتهاي ذوب فلزات داراي مجوز فعاليت در زمينه موضوع مزايده از حراست كل شركت توانير

۱۰- هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه‌هاي مناقصه مزايده و عصر رسانه  بعهده برنده مزايده مي‌باشد.

۱۱- داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۱۳-۳۶۲۷۳۰۱۱ داخلي ۲۷۰ واحد مناقصات و  قراردادها تماس حاصل نمايند.

 ۱۲- اسناد و مدارك كامل  اين مزايده درسايتهاي  اينترنتي ذيل نيزقابل دسترسي مي‌باشد

۱- سايت معاملات توانير با آدرس http://tender.tavanir.org.ir

۲- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir

 

۳ – سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان امور تداركات و انبارها