۱۸۶۷ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- خرید رایانه

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات نوبت اول  نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- معاونت بهداشتی  موضوع: خرید رایانه محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت ۶ روز از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۹ لغایت ۹۵٫۰۳٫۰۳ مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به […]

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات

نوبت اول

 نام سازمان : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- معاونت بهداشتی

 موضوع: خرید رایانه

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۶ روز از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۲۹ لغایت ۹۵٫۰۳٫۰۳

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به مدت ۹ روز كاري از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۴ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۷

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می‌باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه: مبلغ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد ۷/۸۸۳۷ يا ارائه ضمانت‌نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت‌نامه نبايدكمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می‌باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي‌ها به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

     تولیدکنندگان داخلی در اولویت می­باشند.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می‌باشد.

 

     شماره تماس: ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶