۱۸۶۸ مناقصه – منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران- تعویض پوشش خط لوله

آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران (دو مرحله‌ای) شماره آگهی: ۸۷۳۵۰۰۰۶ شماره مجوز: ۸۴۲/ ۱۳۹۵ نوبت اول منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران در نظر دارد تعویض پوشش خط لوله “۶ میاندشت کیلومتر۰ الی ۲۶ بطول ۲۶ کیلومتر با اعمال پوشش نوار سرد را پس از ارزیابی کیفی و فنی به […]

آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران (دو مرحله‌ای)

شماره آگهی: ۸۷۳۵۰۰۰۶

شماره مجوز: ۸۴۲/ ۱۳۹۵

نوبت اول

منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران در نظر دارد تعویض پوشش خط لوله “۶ میاندشت کیلومتر۰ الی ۲۶ بطول ۲۶ کیلومتر با اعمال پوشش نوار سرد را پس از ارزیابی کیفی و فنی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند می‌توانند درخواست کتبی خود را حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت دریافت استعلام ارزیابی کیفی ، فنی و اسناد مناقصه به دفتر امور پیمانهای منطقه دو عملیات انتقال گاز ارائه نمایند.

اطلاعات مناقصه :

۱– دستگاه مناقصه‌گزار: منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران .

۲– مدت اجرای پروژه : ۲۶۰ روز تقویمی

۳- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۲٫۰۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴ –پیمانکار بایستی توانایی ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار، ضمانتنامه پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد.

۵-محل اجرای پروژه : کیلومتر ۰ تا ۲۶ محدوده تیران.

۶ – زمان دریافت و عودت استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : ۱۴ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه.

۷- محل دریافت استعلام ارزیابی کیفی، فنی و اسناد مناقصه : کیلومتر ۱۷ جاده اصفهان نجف آباد، ستاد مرکزی منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران امور پیمانها تلفاکس : ۳۶۲۸۱۴۱۳ ۰۳۱

۸ – فرایند مناقصه : دو مرحله‌ای

۹ – محل گشایش پاکتهای پیشنهاد : تهران میدان هفت تیر پلاک ۲۷۳ شرکت انتقال گاز ایران .

۱۰- زمان گشایش پاکتها در اسناد مناقصه درج گردیده است .

۱۱- اسناد ارزیابی کیفی ، فنی و پیشنهادات مالی همزمان توزیع و جمع آوری میگردد. 

ضمناً هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود .

شرایط متقاضیان

Ø     ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل گواهینامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه ۴ تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جهت دریافت اسناد الزامی است.

Ø     داشتن توان مالی، تجربه مرتبط، حسن سابقه کافی، توان تجهیزاتی و توان فنی و برنامه‌ریزی برای اجرای موضوع پیمان .

Ø     ارائه کد اقتصادی و کد شناسه ملی و صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال ۱۳۹۳ و گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز و گواهینامه ایمنی امور پیمانکاران الزامی است.

ضمناً آگهی فوق در سایتهای ذیل نیز قابل مشاهده می‌باشد.

WWW.SHANA.IR            WWW.NIGC-NIGTC.IR      WWW.NIGC-DIST2.IR       http:// iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵٫۰۲٫۲۸تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵٫۰۲٫۲۹

 

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران