۱۸۶۸ مناقصه – شركت گاز استان تهران – توزیع صورتحساب مشترکین گاز

(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۲۷/۲-۹۵ ) مجوز شماره: ۱۳۹۵٫۷۳۶ نوبت دوم شركت گاز استان تهران در نظر دارد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق ۸ و ۱۲ گازرسانی تهران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   ۱-شرح مختصر كار: انجام […]

(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۲۷/۲-۹۵ )

مجوز شماره: ۱۳۹۵٫۷۳۶

نوبت دوم

شركت گاز استان تهران در نظر دارد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مناطق ۸ و ۱۲ گازرسانی تهران را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

۱-شرح مختصر كار:

انجام امور مربوط به قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین گاز مطابق برنامه زمانبندی

۲- مدت اجراء پروژه:‌ مدت اجراء پروژه ۷۳۰ (هفتصد و سی) روز تقويمي مي‌باشد.

۳- محل اجراء پروژه: در محدوده مناطق ۸ و ۱۲ گازرسانی تهران می‌باشد.

۴- ميزان تضمين شركت در مناقصه:‌ مبلغ ۱٫۰۸۶٫۴۰۰٫۰۰۰ (یک میلیارد و هشتاد و شش میلیون و چهارصد هزار) ريال مي‌باشد.

۵- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۵ لغایت ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۱ می‌باشد.

۶- زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه، مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۳ می‌باشد.

۷- زمان گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۴ می‌باشد.

۸- مدت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می‌باشد.

۹- شرایط متقاضی:

داشتن شخصیت حقوقی

داشتن مجوز متناسب و مرتبط از وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی

داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی  

داشتن توان مالی. 

ثبت نام و اخذ کد اطلاع‌رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

عطف به آیین‌نامه اجرایی راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، انعقاد قراردادهای بیش از ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط،‌ صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابدار رسمی، عضو جامعه حسابداران رسمی مورد نیاز می‌باشد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند ۹ فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند،‌ مي‌توانند در مهلت تعيين شده فوق‌الذكر، جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و ارائه گواهینامه معتبر و کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی و فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری به شماره ۱۷۰۳۳۲۶۸۷ بانک تجارت شعبه دکتر مفتح به نام شرکت گاز استان تهران به آدرس:‌ تهران- خيابان ايرانشهر شمالي، نبش خيابان اراك،‌ ساختمان شماره ۱۶۰، طبقه چهارم،‌ بلوك ۷، امور قراردادها مراجعه نمايند. 

 

روابط عمومي شركت گاز استان تهران