۱۸۶۸ مزایده – سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان – املاک

آگهی مزايده فروش زمين و آپارتمان (مزایده شماره ۵۵ ) سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از املاک و زمینهای خود به صورت نقد و اقساط بشرح مندرج در اسناد مزايده از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي‌آيد جهت […]

آگهی مزايده فروش زمين و آپارتمان (مزایده شماره ۵۵ )

سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از املاک و زمینهای خود به صورت نقد و اقساط بشرح مندرج در اسناد مزايده از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازديد از نقشه‌ها و موقعيت املاک (به سازمان املاک واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره ۴) و دريافت اسناد مزايده از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۱ لغايت ۹۵٫۰۳٫۰۴ به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۹ به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ درج شده در اسناد مزايده را جهت هر کدام از املاک جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی به حساب جام شماره ۳۸/۱۲۶۰۲۷۹۲ به نام سازمان اموال و املاک به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات درتاريخ ۹۵٫۰۳٫۱۱ انجام خواهد شد و برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی ، در صورت پرداخت نقدی نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به صورت نقد به حسابی که  سازمان اعلام می‌نمايد اقدام و در صورت پرداخت به صورت تقسیط ۵۰% نقد و مابقی را در اقساط ۶ ماهه با کارمزد ۱۰% پرداخت نماید در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری و همچنين کليه هزينه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکيت و پذيره و اجاره قطعات اوقافی ، ماليات و عوارض بعهده برندگان مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است . جهت مشاهده لیست مشخصات املاک به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .

                                                                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان