۱۸۶۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی شهید تندگویان- ساخت فیلترهای رابری

آگهی فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله‌اي (توام با ارزيابي كيفي و فنی) مناقصه شماره ۳۲۶/۹۵ نوبت اول شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی دومرحله‌اي (توام با ارزيابي كيفي و فنی) به پيمانكار واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید. ۱- موضوع مناقصه: تامین […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله‌اي (توام با ارزيابي كيفي و فنی)

مناقصه شماره ۳۲۶/۹۵

نوبت اول

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) در نظر دارد مناقصه با شرايط ذيل را از طريق مناقصه عمومی دومرحله‌اي (توام با ارزيابي كيفي و فنی) به پيمانكار واجد شرايط و داراي صلاحيت واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه: تامین و ساخت فیلترهای رابری   

۲- مدت اجراي موضوع مناقصه: ۱۸ ماه       

۳- مبلغ تضمين شركت در مناقصه:‌ ۷۲٫۱۰۸٫۰۰۰ ريال مي‌باشد.

۴- انواع تضمين‌هاي معتبر براي شركت در مناقصه:‌

۱-۴) ضمانت‌نامه بانكي ۲-۴) واريز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۵- محل و مهلت توزيع اسناد مناقصه:‌ بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۴ پتروشيمي شهيد تندگويان، امور حقوقي و پيمانها، تلفن ۷۲۰۴۵- ۰۶۱۵۲۱ تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۵٫۰۳٫۰۴

۶- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: آدرس فوق- تا ساعت ۱۶ مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۷

۷- محل و تاريخ مرحله اول گشايش پاكات الف و ب: آدرس فوق- سالن كنفرانس ساختمان مركزي، ساعت ۱۱ مورخ ۹۵٫۰۴٫۱۳ و از پيشنهاد دهندگان دعوت مي‌شود در جلسه گشايش پاكات حضور يابند.

تذكر۱: پاكت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي را كسب نمايند.

تذكر۲: به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تذكر ۳: ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي‌باشد.

تذکر ۴: شرکت در فرآیند مناقصه جهت مناقصه‌گری فراهم خواهد شد که حضوراً نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و مشخصات خود را تسلیم دستگاه مناقصه‌گزار نماید.  

ضمناً اين آگهي در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس www.stpc.ir در قسمت مناقصات/ مزایدات و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir ) با کد فراخوان ۱۳۵۳۶۹۲ قابل رویت مي‌باشد. 

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)