۱۸۶۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید لوازم آزمایشگاهی

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده RHS-9549601-T04درخواست شماره:  نوبت دوم موضوع آگهي: خرید لوازم آزمایشگاهی براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده

RHS-9549601-T04درخواست شماره: 

نوبت دوم

موضوع آگهي:

خرید لوازم آزمایشگاهی

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت

www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس