۱۸۶۹ مناقصه – شهرداری آبیک-جمع‌آوری زباله و رفت و روب معابر شهر

((*آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول) *)) شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز صادره از سوی شورای اسلامی محترم شهر آبیک به شماره ۳۰۳مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ جمع‌آوری زباله و رفت و روب معابر شهر در سال ۱۳۹۵ را به شرکتهای واجدالشرایط دارای صلاحیت و رتبه از اداره کار وامور اجتماعی واگذار نماید، لذا کلیه شرکتهایی […]

((*آگهی مناقصه عمومی ( نوبت اول) *))

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز صادره از سوی شورای اسلامی محترم شهر آبیک به شماره ۳۰۳مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ جمع‌آوری زباله و رفت و روب معابر شهر در سال ۱۳۹۵ را به شرکتهای واجدالشرایط دارای صلاحیت و رتبه از اداره کار وامور اجتماعی واگذار نماید، لذا کلیه شرکتهایی که دارای صلاحیت در رشته خدمات شهری می‌باشند می‌توانند حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم با در دست داشتن گواهی صلاحیت کار و رتبه از ادامه کار و امور اجتماعی برای دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به ساختمان شهرداری آبیک واقع در بلوار طالقانی- روبروی سازمان تامین اجتماعی قسمت حسابداری مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی به عهــده بـــرنده مناقصه می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

یوسف حاجی زاده- سرپرست شهرداری آبیک