۱۸۶۹ مناقصه – شرکت پتروشيمي کارون- تامین مکانیکال سیل

آگهی مناقصه تأمين ۸ ست مکانيکال سيل منحصرا” ساخت بورگمن آلمان شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد تأمين ۸ ست مکانيکال سيل (منحصرا” ساخت بورگمن آلمان) خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط  واگذار نمايد. محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي […]

آگهی مناقصه

تأمين ۸ ست مکانيکال سيل منحصرا” ساخت بورگمن آلمان

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد تأمين ۸ ست مکانيکال سيل (منحصرا” ساخت بورگمن آلمان) خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن:  ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرس famraei@krnpc.ir ارسال نماييد.( ذکر آدرس ايميل معتبرجهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروری می‌باشد(

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۹ لغايت ۹۵٫۰۳٫۰۸

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۳٫۱۸

قيمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ريال واريز به حساب ۶۰۰۵۰۷۰۹۰۰ بانک تجارت بنام شرکت پتروشيمي کارون

 الف:مناقصه يک مرحله‌اي بوده وشرکت‌کنندگان بر اساس مدارک ومستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد   ارزيابي قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/483

تأمين ۸ ست مکانيکال سيل منحصرا” ساخت بورگمن آلمان

نوبت دوم

 

          

 

            

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون