۱۸۶۹ مناقصه – شركت مخابرات استان اردبيل- عملیات نگهداری سایت همراه اول

نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره ۳/۹۵ دستگاه مناقصه‌گزار شركت مخابرات استان اردبيل موضوع مناقصه عملیات نگهداری سایت‌های همراه اول در سطح استان اردبیل طبق شرح و مشخصات در اسناد مربوطه    تضمين شركت در مناقصه پیشنهاد دهندگان بایستی تضمین به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا واريزي نقدي به حساب ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ با کد شناسه […]

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره ۳/۹۵

دستگاه مناقصه‌گزار

شركت مخابرات استان اردبيل

موضوع مناقصه

عملیات نگهداری سایت‌های همراه اول در سطح استان اردبیل طبق شرح و مشخصات در اسناد مربوطه   

تضمين شركت در مناقصه

پیشنهاد دهندگان بایستی تضمین به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا واريزي نقدي به حساب ۱۶۶۰۴۶۰۴۵۲ با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۲۸۸۱۷۳  نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبیل تهیه و ضمیمه اسناد مناقصه نمایند. ضمناً به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش

اسناد مناقصه

پس از چاپ آگهي نوبت دوم به مدت ۷ روزکاری شرکت

آخرین مهلت تحویل مدارک و اسناد مناقصه

۱۰ روزکاری شرکت پس از آخرين مهلت فروش اسناد مناقصه  

چگونگي و محل دريافت اسناد مناقصه

اشخاص حقوقی با ارائه فيش واريزي به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ريال به حساب ۱۶۶۰۲۶۰۲۳۲ (شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۱۱۹۱۲۰) نزد بانك ملت شعبه مركزي اردبيل به اداره پشتیبانی و تدارکات واقع در اردبيل- خيابان جمهوري اسلامي، ميدان مخابرات، ساختمان شركت مخابرات استان، طبقه دوم مراجعه و اسناد را دريافت نمايند و يا با واريز مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ريال در مهلت مقرر به حساب فوق از طريق پایگاه اطلاع رسانی شركت مخابرات استان اردبیل www.Ardabil-tci.ir اسناد را دريافت و جهت اطلاع از آخرین تغییرات احتمالی در اسناد مناقصه تا پایان مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به سایت مذکور مراجعه نمایند. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد لاك و مهر و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادها

اردبيل- خيابان جمهوري اسلامي، ميدان مخابرات، ساختمان شركت مخابرات استان، طبقه همكف، دبيرخانه

شماره تلفن تماس

شماره دورنگار

۳۳۳۶۳۵۸۸ – ۰۴۵

۳۳۳۶۳۵۵۵- ۰۴۵

بازگشايي پاكتها دومين روزكاري شركت پس از اتمام مهلت تحويل مدارك و اسناد ساعت ۱۰ صبح در اتاق رییس اداره پشتیبانی و تدارکات انجام خواهد شد و
 
حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بلامانع است.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

شركت مخابرات استان اردبيل