۱۸۷۰ مناقصه – شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي- لوله گذاری گاز

آگهي مناقصه نوبت اول شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مشروحه زير به پیمانکاران و فروشندگان واجد شرایط اقدام نمايد. رديف شرح مناقصه نوع برگزاري مناقصه مدت اجرا فهرست بهاء مبلغ تضمين (ميليون ريال) برآورد اوليه (ميليون ريال) پايه و رشته مورد نياز آگهي مناقصه نوبت ۱ لوله گذاری […]

آگهي مناقصه

نوبت اول

شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مشروحه زير به پیمانکاران و فروشندگان واجد شرایط اقدام نمايد.

رديف

شرح مناقصه

نوع برگزاري مناقصه

مدت اجرا

فهرست بهاء

مبلغ تضمين (ميليون ريال)

برآورد اوليه (ميليون ريال)

پايه و رشته

مورد نياز

آگهي مناقصه نوبت

۱

لوله گذاری گاز در شهرک صنعتی بعثت

عمومي یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی و کار مرتبط 

۲ ماه

خطوط لوله گاز شهری ۱۳۹۴

۹۵

۱٫۸۴۲٫۹۲۹٫۵۸۰

حداقل ۵ تاسیسات و تجهیزات در زمینه گاز، مورد تایید شرکت گاز استان

اول

محل دريافت اسناد: تبريز- خيابان آزادي، ابتداي كوي گلگشت، كوچه زيبا، جنب كلينيك گلگشت، شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي، امور پيمان (فرهنگي)- اسناد از مورخه ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۱ روز شنبه لغايت ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۶ روز پنجشنبه حداكثر تا ساعت ۱۴ به فروش مي‌رسد. تهيه اسناد صرفا از امور پيمان شركت مورد قبول است و سايت صرفا جهت مشاهده ميباشد. ۰۴۱۳۳۳۸۷۰۰۳

مهلت تسليم اسناد : مهلت تسليم اسناد از مورخه ۱۳۹۵٫۰۳٫۰۸ تا حداكثر ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۳ دبيرخانه شركت زمان بازگشايي پاكات در تاريخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۶ (روز یکشنبه) ساعت ۱۴ مي‌باشد. شایان ذکر می‌باشد که دریافت اسناد فقط تا ساعت ۱۲ ظهر تاریخ ذکر شده مورد قبول می‌باشد و به پیشنهادات بعد از ساعت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ ضمانت‌نامه به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر و یا واریزی نقدی به حساب شماره ۲۱۷۵۶۷۰۴۰۱۰۰۲ بانک ملی شعبه ششگلان تبریز، و به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی، بین بانکی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهای که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارائه کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت با مشخص بودن صاحبان امضاء در زمان خرید اسناد همراه با کارت ملی یا معرفی‌نامه معتبر از طرف شرکت خریدار الزامی است.( شماره حساب جهت خرید اسناد ۲۱۷۵۶۷۰۴۰۷۰۰۱ بانک ملی)

ساير شرايط: هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد- براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره‌ ۳۳۳۸۷۰۰۳- ۰۴۱ (امور پيمان- فرهنگی) تماس حاصل فرماييد ضمناً يك نسخه از آگهي و اسناد در سايت مناقصات كشوري HTTP://iets.mporg.ir و جستجوگر گوگل قابل مشاهده می‌باشد. 

 

سید مرتضی نیرومند اسکویی رئيس هيئت مديره و مديرعامل