۱۸۷۱ مناقصه – شهرداري بروجرد- تکمیل پل شهدا

آگهي مناقصه (نوبت اول) شهرداري بروجرد در نظر دارد تکمیل و ادامه کار پل شهدا(پل کمربندی) را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط دررشته راه و باند واگذار نمايد . شرح مختصر پروژه: ۱-اعتبار پروژه ۶٫۳۵۱٫۶۶۹٫۶۲۶ريال از اعتبارات جاری  ۲-شركت كنندگان مجاز: شركتهاي رتبه بندي شده از معاونت برنامه و نظارت راهبردي رياست جمهوري ۳-مبناي برآورد: فهرست […]

آگهي مناقصه (نوبت اول)

شهرداري بروجرد در نظر دارد تکمیل و ادامه کار پل شهدا(پل کمربندی) را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط دررشته راه و باند واگذار نمايد .

شرح مختصر پروژه:

۱-اعتبار پروژه ۶٫۳۵۱٫۶۶۹٫۶۲۶ريال از اعتبارات جاری 

۲-شركت كنندگان مجاز: شركتهاي رتبه بندي شده از معاونت برنامه و نظارت راهبردي رياست جمهوري

۳-مبناي برآورد: فهرست بهاي راه و باند ۱۳۹۵

۴-مدارك لازم: قيمت پيشنهادي به انضمام اسناد و مدارک و سوابق اجرایی شرکت باضافه فيش واريز شده به مبلغ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال به شماره حساب ۰۱۰۴۶۱۶۹۹۰۰۰۱ بانك ملي شعبه شهرداري به عنوان سپرده شركت در مناقصه و يا ضمانتنامه معتبربانكي .

۵-از برنده مناقصه جهت حسن انجام کار ضمانت نامه بانكي اخذ می‌گردد.

۶-به پيشنهادات مخدوش، مبهم و يا فاقد فيش سپرده يا رسيده بعد از مهلت قانوني رسيدگي نمي‌شود.

۷-شهرداري در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.

۸-چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه از امضاي قرارداد خودداري نموده سپرده شركت در مناقصه به نفع شهرداري وصول خواهد شد.

۹-مدت ارسال مدارك و پیشنهادات ۱۰ روز پس از انتشار آگهي.

۱۰-پرداخت هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه مي‌باشد.

۱۱-ارائه مدارك و اسناد شركت به همراه گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري الزامي است .

۱۲-مدت تحويل اسناد مناقصه تا پايان مهلت قانوني از اداره امور قراردادهاي شهرداري بروجرد.

۱۳- حداقل تعداد پيشنهادهاي دريافت شده جهت بازگشائي در مناقصه نوبت اول ۳ فقره مي‌باشد که در صورت رسیدن به تعداد مذکور بازگشایی حداکثر یک هفته پس از اتمام تاریخ آگهی صورت خواهد پذیرفت.

منوچهر يوسفي- شهردار بروجرد