۱۸۷۱ مزایده – شهرداري بروجرد- فروش ساختمان

آگهي مزايده عمومي شهرداري بروجرد در نظر دارد در اجراي بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۲ مورخ  ۹۴٫۱۱٫۱۹ شوراي محترم اسلامي شهر بروجرد نسبت به فروش ساختمان طبقه چهارم فاز یک میدان قیام (زیر گنبد) به شرح جدول  ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. طبقه متراژ بر مترمربع قيمت پايه  هر مترمربع به ريال کاربری ملک […]

آگهي مزايده عمومي

شهرداري بروجرد در نظر دارد در اجراي بند ۴ مصوبه شماره ۱۴۲ مورخ  ۹۴٫۱۱٫۱۹ شوراي محترم اسلامي شهر بروجرد نسبت به فروش ساختمان طبقه چهارم فاز یک میدان قیام

(زیر گنبد) به شرح جدول  ذيل از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.

طبقه

متراژ بر مترمربع

قيمت پايه  هر مترمربع به ريال

کاربری ملک

چهارم(آخرین طبقه)

۱۰/۱۷۶

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

تجاری

شرايط شركت در مزايده :

۱-شركت‌كنندگان در مزايده بايستي مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به حساب سيبا ۰۱۰۴۶۱۶۹۹۰۰۰۱ شهرداري نزد بانك ملي شعبه شهرداري به عنوان سپرده شرکت در مزایده واريز نموده و يا ضمانت‌نامه معتبر بانكي معادل مبلغ سپرده ارائه نمايند.

۲-مزايده از قيمت پايه شروع و به بالاترين قيمت اعلام شده متقاضي فروخته مي‌شود.

۳-متقاضيان شركت در مزايده مي‌بايست قيمت پيشنهادي خود را همراه فيش واريزي شركت در مزايده در پاكت سربسته در مهلت مقرر به دبيرخانه شهرداري تحويل دهند.

۴-مهلت تحويل پيشنهادها ۱۰ روز پس از انتشار آگهي.

۵-برنده/برندگان مزايده مي‌بايست ظرف مدت يك هفته پس از اعلام و ابلاغ شهرداري نسبت به پرداخت و واريز مبلغ  مزایده اقدام نمايند.

۶-در صورت انصراف برنده/برندگان مزايده سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

۷-به پيشنهادهاي مبهم- مشروط و يا مخدوش و يا فاقد فيش بانكي مربوط به سپرده شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۸-شهرداري در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

۹-پيشنهادهاي قيمت در مورد اشخاص حقيقي بايد به امضاي فرد پيشنهاد دهنده رسيده باشد و در مورد اشخاص حقوقي به امضاي صاحبان امضاء مجاز تائيد شود(ارائه معرفي‌نامه از سوي شركت الزامي است).

۱۰-پرداخت هزينه آگهي بعهده برنده /برندگان مزايده مي‌باشد.

۱۱- حداقل تعداد پيشنهادهاي دريافت شده جهت بازگشائي در مزایده نوبت اول ۳ فقره مي‌باشد که در صورت رسیدن به تعداد مذکور بازگشایی حداکثر یک هفته پس از اتمام تاریخ آگهی صورت خواهد پذیرفت.

منوچهر يوسفي – شهردار بروجرد