۱۸۷۱ مناقصه – صنایع شهید منتظرقائم یزد- خدمات

آگهی مناقصه عمومی صنایع شهید منتظرقائم یزد در نظر دارد خدمات زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید . لطفا جهت دریافت اطلاعات واسناد مناقصه  از تاریخ آگهی به مدت ۸ روز درخواست خود را به شماره فکس ۳۷۲۷۲۴۷۱-۰۳۵ با ذکر ایمیل ارسال نمایید. اسناد به صورت امیل ارسال خواهد گردید.   […]

آگهی مناقصه عمومی

صنایع شهید منتظرقائم یزد در نظر دارد خدمات زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید . لطفا جهت دریافت اطلاعات واسناد مناقصه  از تاریخ آگهی به مدت ۸ روز درخواست خود را به شماره فکس ۳۷۲۷۲۴۷۱-۰۳۵ با ذکر ایمیل ارسال نمایید. اسناد به صورت امیل ارسال خواهد گردید.

 

۱-     سرویس ایاب وذهاب  ۲-تامین و توزیع غذای نیمروز