۱۸۷۲ مزایده – سازمان خدمات موتوری شهرداری کرمانشاه – اجاره جایگاه سوخت

آگهي مزايده عمومي (کتبي) سازمان خدمات موتوري شهرداري کرمانشاه در نظر دارد با استناد به بند ۱ مصوبه شماره ۴۴ شوراي محترم اسلامي شهر کرمانشاه نسبت به اجاره تعداد ۲ جايگاه تک منظوره گاز CNG خود در سطح شهر کرمانشاه از طريق برگزاري مزايده عمومي (کتبي) به شرکت‌هاي مجاز بهره‌بردار مورد تاييد شرکت محترم پخش […]

آگهي مزايده عمومي (کتبي)

سازمان خدمات موتوري شهرداري کرمانشاه در نظر دارد با استناد به بند ۱ مصوبه شماره ۴۴ شوراي محترم اسلامي شهر کرمانشاه نسبت به اجاره تعداد ۲ جايگاه تک منظوره گاز CNG خود در سطح شهر کرمانشاه از طريق برگزاري مزايده عمومي (کتبي) به شرکت‌هاي مجاز بهره‌بردار مورد تاييد شرکت محترم پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به شرح ذيل اقدام نمايد .

 لذا متقاضيان محترم مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده از تاريخ نشرآگهي به مدت ۱۰ روز کاري (در ساعات اداري) به آدرس کرمانشاه، کيلومتر ۴ جاده سنندج جنب بنياد بتن ميثم سازمان خدمات موتوري شهرداري کرمانشاه مراجعه و يابا شماره تلفن‌هاي ۳۴۲۷۱۶۲۶  و ۳۴۲۷۸۵۶۵ -۰۸۳ داخلي (۱۵) تماس حاصل فرمايند.

شرايط مزايده :

۱-     مدت اجاره جايگاه‌ها از تاريخ عقد قرار داد لغايت ۱۳۹۷٫۱۲٫۰۱ مي‌باشد .

۲-سازمان از قبول پاکتهاي رسيده‌اي که جزء ليست شرکت‌هاي مجاز بهره برداري اعلام شده توسط شرکت محترم پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نباشند معذور خواهد بود.

۳-مزايده بصورت کتبي بوده و هر يک از شرکت کنندگان مي‌بايست اصل فيش سپرده شرکت در مزايده به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال (به ازاء هر جايگاه) واريز شده به حساب فراگير ۱۰۰۲۸ نزد بانک تجارت شعبه زمزم ( کد ۱۸۹۲۰) به نام سازمان خدمات موتوري شهرداري کرمانشاه را در پاکت الف تصاوير اساسنامه، آخرين تغييرات شرکت  و فرم مهر و امضاء شده شرايط مزايده و پيش نويس قرار داد را در پاکت ب و قيمت پيشنهادي در قالب فرم مربوط مهر و امضاء شده، خوانا و بدون قلم خوردگي (از حيث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام) را در پاکت ج قرار داده و در قالب يک پاکت واحد مهر و موم شده حداکثر تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخه ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۶ به دبيرخانه سازمان تحويل و رسيد رديافت نمايند(ضمناً سازمان از قبول هرگونه چک و يا وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزايده معذور خواهد بود)

۴-سپرده نفر اول در صورت انصراف به نفع سازمان ضبط و مورد مزايده به نفر دوم واگذار و اين شرط براي نفرات دوم و سوم نيز پا برجا خواهد بود.

۵-سپرده برندگان اول تا سوم مزايده پس از انعقاد قرار داد و ساير شرکت کنندگان ۱۰ روز بعد از برگزاري مزايده استرداد خواهد شد.

۶- کليه هزينه‌هاي برگزاري مزايده شامل کارشناسي، درج آگهي و غيره به عهده برندگان مزايده خواهد بود .

۷-پس از بازگشايي پاکت‌ها توسط اعضاء کميسيون، برندگان مزايده برابر مقررات اعلام خواهند شد .

۸-به پيشنهادات مخدوش و فاقد مدارک لازم و يا خارج از وقت مقرر، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹- سازمان خدمات موتور شهرداري کرمانشاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي‌باشد.

۱۰- شرکت کنندگان ملزم به رعايت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مي‌باشند.

۱۱-ساير شرايط در اسناد مزايده مندرج و به متقاضيان ارائه خواهد شد .

زمان و مکان برگزاري مزايده :

تمامي پاکتهاي تحويلي به سازمان راس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۷ در محل سازمان خدمات موتوري شهرداري کرمانشاه توسط اعضاء کميسيون معاملات بازگشايي خواهند شد .

مشخصات جايگاه‌ها:

ردیف

نام جایگاه

قیمت پایه کارشناسی اجاره ثابت ماهیانه ( ریال)

۱

جایگاه زنبق

۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

جایگاه اسلامیه

۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

 سازمان خدمات موتوري شهرداري کرمانشاه