۱۸۷۲ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- واگذاری امور ایاب و ذهاب

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات نوبت اول  نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز  موضوع : واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سواری) محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت ۴ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ لغایت۹۵٫۰۳٫۱۱ مهلت […]

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌اي

به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات

نوبت اول

 نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز

 موضوع : واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان (خودرو سواری)

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۴ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ لغایت۹۵٫۰۳٫۱۱

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به مدت ۱۳ روز از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۱۲ لغایت۹۵٫۰۳٫۲۴

محل تحویل پاکات مناقصه دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می­باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه:۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد ۷/۸۸۳۷ يا ارایه ضمانت­نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت­نامه نبايدكمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مناقصه، ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می‌باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي‌ها به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می‌باشد.

     شماره تماس: ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶