۱۸۷۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان- خرید لوله پلی اتیلن

آگهی مناقصه عمومی ۱/۹۵ ط نوبت اول ۱-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان ۲- نوع مناقصه: یک مرحله‌ای با ارزیابی ساده ۳- موضوع مناقصه: خرید ۸۴۵۰ متر انواع لوله پلی اتیلن به اقطار ۱۱۰، ۱۶۰و ۳۱۵ میلیمتر PE100-PN10-SF1.25 ۴- دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه ۵- مدت زمان تحویل: حداکثر زمان […]

آگهی مناقصه عمومی ۱/۹۵ ط

نوبت اول

۱-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

۲- نوع مناقصه: یک مرحله‌ای با ارزیابی ساده

۳- موضوع مناقصه: خرید ۸۴۵۰ متر انواع لوله پلی اتیلن به اقطار ۱۱۰، ۱۶۰و ۳۱۵ میلیمتر PE100-PN10-SF1.25

۴- دستگاه نظارت: معاونت مهندسی و توسعه

۵- مدت زمان تحویل: حداکثر زمان تحویل لوله های فوق ۴۵ روز پس از ابلاغ قرارداد می‌باشد.

۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد و پانزده میلیون) ریال بایستی بعنوان تضمین شرکت در مناقصه بصورت فیش واریز وجه در وجه جاری سیبا ۲۱۷۵۱۶۲۶۲۵۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه مرکزی زاهدان بنام تمرکز وجوه سپرده طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان و یا ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمدید، بدون هیچگونه قید و شرط توسط دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم شود.

۷- مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت: زمان اعتبار پیشنهاد قیمتها، از تاریخ افتتاح پاکات به مدت ۵ ماه می‌باشد.

۸- مهلت و نحوه خرید اسناد: مهلت خرید اسناد از تاریخ نشر نوبت اول آگهی به مدت ۷ روز و بهای فروش اسناد ۲۰۰۰۰۰ ریال قابل پرداخت به حساب جام ۱/۳۴۶۲۳۵۸/۳۴۴ نزد رسالت شعبه مرکزی زاهدان.

۹- محل دریافت اسناد: زاهدان بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، امور بازرگانی تلفن: ۳۳۴۴۵۲۱۷- ۰۵۴ (۳۳۴۴۴۱۰۰- ۰۵۴ داخلی ۲۲۲۱، ۲۲۱۳)

۱۰- محل و آخرین مهلت تحویل پاکات: زاهدان بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، دبیرخانه و آخرین مهلت تحویل پاکات ده روز پس از آخرین روز فروش اسناد مناقصه می باشد.

«به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد»

آدرس وب سایت:‌ www.abfasb.ir 

اداره قراردادهای شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان و بلوچستان