۱۸۷۲ مناقصه – شركت توزيع نیروی برق استان همدان- کالا

آگهي فراخوان مناقصه های عمومي دومرحله‌ای نوبت اول  شماره‌های۹و۸و۷و۶/۹۵ شركت توزيع نیروی برق استان همدان درنظرداردکالاهای مشروحه ذیل موردنیاز خودرا از طریق مناقصه عمومي دومرحله ای خریداری نماید. لذا ازكليهتولید کنندگان وفروشندگان واجد شرایط براساس اسناد وشرایط مناقصه‌ها دعوت بعمل مي‌آيد از تاريخ انتشار آگهي به مدت ۵روزبا ارائه فيش واريزي به مبلغ ۵۰۰۰۰ريال به حساب […]

آگهي فراخوان مناقصه های عمومي دومرحله‌ای

نوبت اول 

شماره‌های۹و۸و۷و۶/۹۵

شركت توزيع نیروی برق استان همدان درنظرداردکالاهای مشروحه ذیل موردنیاز خودرا از طریق مناقصه عمومي دومرحله ای خریداری نماید. لذا

ازكليهتولید کنندگان وفروشندگان واجد شرایط براساس اسناد وشرایط مناقصه‌ها دعوت بعمل مي‌آيد از تاريخ انتشار آگهي به مدت ۵روزبا ارائه فيش

واريزي به مبلغ ۵۰۰۰۰ريال به حساب سپهر ۰۱۰۱۸۴۷۶۹۴۰۰۰ نزد بانك صادرات مهديه بنام شركت توزيع برق استان همدان جهت دریافت اسناد مناقصه 

بهآدرس سايتهاي ذيل و تحویل پاکات مناقصه به نشانی همدان خ مهدیه شرکت توزیع برق استان همدان مراجعه نمایند.

 

ردیف

 

شرح مناقصه

 

شماره

مناقصه

 

مقدار

کالا

آخرین مهلت تحویل

پاکات

تاریخ جلسه بازگشائی پاکات

مبلغ

ضمانت نامه

(ریال )

 

 

توضیحات

 

 

 

 

 

الف وب

ج

۱

مقره سوزنی و

بشقابی

سیلیکونی

۰۶/۹۵

۵۹۰۶ عدد

۹۵٫۰۳٫۲۴

۹۵٫۰۳٫۲۶

ساعت۱۱

۹۵٫۰۴٫۰۱

ساعت۱۵

۱۳۸٫۵۷۵٫۰۰۰

 

 

 

 

سایر اطلاعات و جزئیات دراسناد مناقصات مندرج است

۲

انواع پایه

سیمانی H

۰۷/۹۵

۱۰۵۰ اصله

۹۵٫۰۳٫۲۴

۹۵٫۰۳٫۲۶

ساعت ۱۱

۹۵٫۰۴٫۰۱

ساعت ۱۵

۲۲۲٫۴۵۰٫۰۰۰

۳

۶ قلم انواع

یراق آلات کابل

خودنگهدار

۰۸/۹۵

۳۸۰۰۰ عدد

۹۵٫۰۳٫۲۴

۹۵٫۰۳٫۲۷

ساعت ۱۱

۹۵٫۰۴٫۰۲

ساعت ۱۵

۱۵۲٫۴۵۰٫۵۰۰

 

۴

انواع لامپ گازی

۰۹/۹۵

۷۵۰۰ رشته

۹۵٫۰۳٫۲۴

۹۵٫۰۳٫۲۷

ساعت۱۱

۹۵٫۰۴٫۰۲

ساعت۱۵

۱۵۹٫۲۵۰٫۰۰۰

به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط ،مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاءمدت فراخوان  واصل شود مطلقا”ترتیب اثر داده نخواهدشد. به

پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت نامه مخدوش ،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اسناد درسایت های ذیل قابل دسترس می باشد جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ۳۸۲۷۴۶۳۲- ۰۸۱تماس حاصل فرماييد.

سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان : http://www.edch.ir

سايت معاملات شركت توانير : http://tender.tavanir.org.ir

 

سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir

روابط عمومي شركت توزيع نیروی  برق استان همدان