۱۸۷۲ آگهی – اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران- شرکت ورشکسته نانوفناوری

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات لازمه به عموم بستانكاران شرکت ورشکسته نانو فناوری ذرات نافذ (سهامی خاص) که حکم ورشکستگیآن به موجب دادنامه شماره۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۶۰۱۱۰۴-۹۴٫۱۱٫۱۷صادره ازشعبه۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده وتاریخ توقف ورشکسته ۹۰٫۰۲٫۰۶اعلام گردیده آگهی می‌دهد: اولین جلسه بستانكاران در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۹دراداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد […]

آگهي دعوت بستانكاران با اخطارات لازمه

به عموم بستانكاران شرکت ورشکسته نانو فناوری ذرات نافذ (سهامی خاص) که حکم ورشکستگیآن به موجب دادنامه شماره۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۶۰۱۱۰۴-۹۴٫۱۱٫۱۷صادره ازشعبه۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرگردیده وتاریخ توقف ورشکسته ۹۰٫۰۲٫۰۶اعلام گردیده آگهی می‌دهد:

اولین جلسه بستانكاران در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۹دراداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به نشاني خيابان سپهبد قرني مجتمع قضائي شهيد بهشتي طبقه هفتم تشكيل مي‌گردد. كليه بستانكاران و كسانيكه ادعائي دارند و همچنين اشخاصي كه با شرکت ورشکسته موصوف مسئوليت تضامني داشته يا ضامن آن هستند مي‌توانند در موعد و محل مذكور حضور بهم رسانند.

ضمناً اخطار مي‌شود :

يكم) كليه بستانكاران و كساني كه هرگونه ادعائي از شرکت ورشکستهفوق دارند بايد اصل يا تصوير مصدق مدارك خود را ظرف ۲ ماهاز تاريخ انتشار این آگهي به اداره تصفیه تسلیم نمایند.

مدت ارسالمدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه می‌باشد.

دوم) كساني كه به شرکت فوق‌الذکر بدهي دارند بايد ظرف مدت مذكور خود را معرفي و بدهي خود را در وجه اداره تصفيه بپردازند.

طبق ماده ۲۴ قانون تصفيه امور ورشكستگي، بدهكاران متخلف از اين وظيفه به جريمه نقدي معادل بيست و پنج درصد (۲۵ %)دین محكوم خواهد شد.

ضمناً دادگاهها مي توانند علاوه بر جريمه نقدي، بدهكاران مذكور را به حبس از سه تا شش ماه نيز محكوم نمايند.

سوم) كساني كه به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند در ظرف مدت ۲ ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختيار اداره تصفيه بگذارند وگرنه هر حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند

حسين زاده- معاون قضائي اداره کل تصفيه امور ورشکستگي

و مستشار قضائي شعبه دوم اداره تصفيه امور ورشکسستگي تهران