۱۸۷۲ مزایده – شهرداری قاین – شن شویی شهرداری

آگهي مزایده به صورت اجاره نوبت دوم مزایده شن شویی شهرداری به صورت اجاره به مدت یکسال طبق مصوبه شماره ۹۲۹۵-۹۵٫۰۲٫۱۹ شورای محترم اسلامی شهر قاین شرایط مزایده: ۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی در مهلت مقرر جهت خرید اسناد به امور قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای بلوار آزادگان مراجعه نمایند: ۲- ارائه سپرده شركت در […]

آگهي مزایده به صورت اجاره

نوبت دوم

مزایده شن شویی شهرداری به صورت اجاره به مدت یکسال طبق مصوبه شماره ۹۲۹۵-۹۵٫۰۲٫۱۹ شورای محترم اسلامی شهر قاین

شرایط مزایده:

۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی در مهلت مقرر جهت خرید اسناد به امور قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای بلوار آزادگان مراجعه نمایند:

۲- ارائه سپرده شركت در مزایده شن شویی شهرداری به مبلغ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳- فروش اسناد مزایده از تاريخ ۹۵٫۰۲٫۲۸ لغايت ۹۵٫۰۳٫۱۱ می‌باشد.

۴- آخرين مهلت تحويل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداري روز یکشنبه۹۵٫۰۳٫۱۶ می‌باشد.

۵- زمان بازگشايي پاكات واصله ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۷ خواهد بود.

۶- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده يا برند‌گان مزایده ضبط خواهد شد.

۷- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌های ۳۲۵۲۴۳۶۰ و ۳-۳۲۵۲۲۰۸۱-۰۵۶ امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایید

۹-هزینه‌ آگهی و کارشناسی مزایده با برنده مزایده می‌باشد.  

مجتبی نوروزی- شهردار قاین