۱۸۷۲ مناقصه – شهرداری جلین-خدمات شهری

آگهی مناقصه خدمات شهری نوبت دوم شهرداری جلین به استناد مصوبه جلسه شماره ۴۸ مورخه ۹۴٫۰۷٫۲۰ شورای محترم اسلامی شهر جلین در نظر دارد رفت و روب خدمات شهری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تاییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند واگذار نماید. داوطلبان می‌توانند پیشنهادات خود را […]

آگهی مناقصه

خدمات شهری

نوبت دوم

شهرداری جلین به استناد مصوبه جلسه شماره ۴۸ مورخه ۹۴٫۰۷٫۲۰ شورای محترم اسلامی شهر جلین در نظر دارد رفت و روب خدمات شهری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط که دارای تاییدیه از وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند واگذار نماید.

داوطلبان می‌توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۰۳٫۰۸ به دبیرخانه شهرداری جلین تسلیم و رسید دریافت کنند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مخدوش، مبهم، مشروط، پیشنهادات بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان می‌بایست مبلغ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب شهرداری واریز با ضمانت‌نامه بانکی با اعتبار ۳ ماهه تهیه و ضمیمه اسناد تحویل نمایند.

هزینه آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

در صورتی که برندگان نفر اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس  www.shahrdarijelin.ir  مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۱۴۱۶۳۲ امور مالی تماس حاصل نمایید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مندرج می‌باشد.

پیشنهادات واصله روز یکشنبه راس ساعت ۱۴:۳۰ مورخه ۹۵٫۰۳٫۰۹ در محل کمیسیون مستقر در شهرداری بازگشایی خواهد شد.

انتشار نوبت اول:‌ ۹۵٫۰۲٫۲۹

انتشار نوبت دوم:‌ ۹۵٫۰۳٫۰۴ 

قاسم شاهرخی- شهردار جلین