شرایط تحت پوشش بیمه قرار گرفتن فرزند بیمه شده زن

  سازمان تأمین اجتماعی شرایطی که بیمه شده زن می‌تواند فرزند یا فرزندان واجد شرایط خود را تحت تکفل خویش قرار دهد اعلام کرد. به گزارش مهر، براساس گزارش معاونت فنی سازمان تأمین اجتماعی، شرایطی که بیمه شده زن می‌تواند فرزند خود را تحت تکفل بیمه‌ای قرار دهد اینگونه است که فرزند وی در هیچ […]

 

سازمان تأمین اجتماعی شرایطی که بیمه شده زن می‌تواند فرزند یا فرزندان واجد شرایط خود را تحت تکفل خویش قرار دهد اعلام کرد.

به گزارش مهر، براساس گزارش معاونت فنی سازمان تأمین اجتماعی، شرایطی که بیمه شده زن می‌تواند فرزند خود را تحت تکفل بیمه‌ای قرار دهد اینگونه است که فرزند وی در هیچ یک از کارگاه‌های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد، فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نباشد و شوهر بیمه شده زن، فاقد نظام بیمه‌ای باشد.

لازم به ذکر است در صورت تحقق تمام شرایط فوق‌الذکر، و با تکمیل فرم درخواست توسط بیمه شده زن و بررسی‌های همه جانبه توسط شعبه ذی‌ربط و حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه‌ای فرزندان و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری، ارایه خدمات مقرر در قانون تأمین اجتماعی به فرزندان بیمه شده زن امکان‌پذیر است.

 

ضمناً در مواردی که حضانت فرزندان از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد، تکمیل فرم درخواست ضرورت ندارد.