۱۸۷۳ مناقصه – شهرداری آبیک- خدمات معابر شهر

((*آگهی مناقصه عمومی ( نوبت دوم) *)) شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز صادره از سوی شورای اسلامی محترم شهر آبیک به شماره ۳۰۳مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر در سال ۱۳۹۵ را به شرکتهای واجدالشرایط دارای صلاحیت و رتبه از اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید، لذا […]

((*آگهی مناقصه عمومی ( نوبت دوم) *))

شهرداری آبیک در نظر دارد به استناد مجوز صادره از سوی شورای اسلامی محترم شهر آبیک به شماره ۳۰۳مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۵ جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر در سال ۱۳۹۵ را به شرکتهای واجدالشرایط دارای صلاحیت و رتبه از اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید، لذا کلیه شرکتهایی که دارای صلاحیت در رشته خدمات شهری می‌باشند می‌توانند حداکثر ده روز پس از انتشار آگهی فوق‌الذکر با در دست داشتن گواهی صلاحیت کار و رتبه از ادامه کار و امور اجتماعی برای دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری به ساختمان شهرداری آبیک واقع در بلوار طالقانی- روبروی سازمان تامین اجتماعی قسمت حسابداری مراجعه نمائید.

ضمناً شهرداری در رد یاقبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی به عهــده بـــرنده مناقصه می‌باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد۰ ۲۹/۲

یوسف حاجی زاده- سرپرست شهرداری آبیک