۱۸۷۳ مناقصه – شرکت مخابرات استان اردبیل- اصلاحیه

اصلاحیه   به اطلاع مي‌رساند در ‌آگهي مناقصه عمومی چاپ شده شرکت مخابرات استان اردبیل در روزنامه مناقصه مزایده به شماره‌های ۱۸۶۸و ۱۸۶۹ مورخ ۲۸ و ۹۵٫۰۲٫۲۹، شماره مناقصه عمومی ۲/۹۵ صحيح مي‌باشد كه بدينوسيله اصلاح مي‌گردد.

اصلاحیه

 

به اطلاع مي‌رساند در ‌آگهي مناقصه عمومی چاپ شده شرکت مخابرات استان اردبیل در روزنامه مناقصه مزایده به شماره‌های ۱۸۶۸و ۱۸۶۹ مورخ ۲۸ و ۹۵٫۰۲٫۲۹، شماره مناقصه عمومی ۲/۹۵ صحيح مي‌باشد كه بدينوسيله اصلاح مي‌گردد.