۱۸۷۳ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی- خرید رنگ شیمیایی

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۶-۲/۹۵ت ) نوبت دوم ۱-     نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی) ۲-    موضوع مناقصه : خرید رنگ‌های شیمیایی مصرفی یکساله نیروگاه شهید رجایی (به شرح مشخصات شیمیایی شرایط مناقصه)  ۳-     نوع مناقصه : عمومی- دو مرحله‌ای ۴-     محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین–کرج،امور قراردادها و توسعه بازار ۵-     میزان سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( […]

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۶-۲/۹۵ت ) نوبت دوم

۱-     نام مناقصه‌گزار : شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی (نیروگاه شهیدرجایی)

۲-    موضوع مناقصه : خرید رنگ‌های شیمیایی مصرفی یکساله نیروگاه شهید رجایی (به شرح مشخصات شیمیایی شرایط مناقصه) 

۳-     نوع مناقصه : عمومی- دو مرحله‌ای

۴-     محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوینکرج،امور قراردادها و توسعه بازار

۵-     میزان سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( دویست میلیون ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب جام۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱  بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹ به نام مناقصه‌گزار).

۶-     تاریخ فروش اسناد مناقصه: به مدت ده  روز از تاریخ درج وچاپ آگهی

۷-     تاريخ تحويل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه : تا ساعت ۱۴ عصر روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۵

۸-     مبلغ فروش اسناد مناقصه :مبلغ ۳۳۲٫۰۰۰ ریال با احتساب ۹% ارزش افزوده به صورت واریز وجه به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه ۷/۲۱۰۹( به نام مناقصه‌گزار.

۹-     زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه : زمان بازگشائی پاکات روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۲۶ راس ساعت ۱۰ صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد.

۱۰-  پیشنهاد دهندگان باید الزاماً تولید کننده رنگ باشند.

بدیهی است مناقصه گزار اسناد و مدارک واصله را در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی و از برنده مناقصه که باید دارای صلاحیت حرفه‌اي باشد جهت عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد و تلفن۳۳۵۶۲۳۱۱-۰۲۸و۳-۸۸۷۹۶۶۸۱-۰۲۱و داخلی۶۰۷۳ امور قراردادها و توسعه بازار در صورت نیاز پاسخگوی اطلاعات تخصصي مورد نیاز خواهد بود.و این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.    

 سایت ملی اطلاع رسانی:  http://iets.mporg.ir

سایت معاملات توانیر:http://tender.tavanir.org.ir 

سایت نیروگاه شهید رجایی:   http://www.rpgm.ir