۱۸۷۳ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید گریتینگ فلزی گالوانیزه

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت دوم   RHD-9511004-BA/T10 درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید گریتینگ فلزی گالوانیزه براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت دوم  

RHD-9511004-BA/T10 درخواست شماره: 

موضوع آگهي:

خرید گریتینگ فلزی گالوانیزه

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس