۱۸۷۴ مزایده – دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- واگذاری داروخانه

آگهي مزایده عمومي یک مرحله‌اي نوبت اول  نام سازمان:دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)  موضوع : واگذاری داروخانه محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دريافت اوراق: به مدت ۳ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۱ مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به مدت ۱۳ روز از تاریخ […]

آگهي مزایده عمومي یک مرحله‌اي

نوبت اول

 نام سازمان:دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)

 موضوع : واگذاری داروخانه

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دريافت اوراق: به مدت ۳ روز کاری از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۹ لغایت ۹۵٫۰۳٫۱۱

مهلت قبول پيشنهادات (تحويل پاكات): ‌به مدت ۱۳ روز از تاریخ ۹۵٫۰۳٫۱۲ لغایت ۹۵٫۰۳٫۲۴

محل تحویل پاکات مزایده دبیرخانه حراست دانشگاه (طبقه اول) می‌باشد.

ميزان سپرده تضمين شركت در مزایده: مبلغ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ريال به صورت فيش واريزي به حساب جاری ۶۹/۴۴۲۴۵۷۸۰ نزد بانک ملت شعبه مهستان کرج کد ۷/۸۸۳۷ يا ارائه ضمانت‌نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز كه مدت ضمانت نامه نبايدكمتر از ۳ ماه باشد.

تذکر۱: جهت دریافت اوراق مزایده، ارائه فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی‌نامه شرکت الزامی می‌باشد.

تذکر۲: در صورت دریافت تذکر یا اخطار کتبی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت.

     پرداخت هزينه چاپ آگهي‌ها به عهده برنده مزایده مي‌باشد.

     کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می‌باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه ، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می‌باشد.

 

     شماره تماس: ۴-۳۲۵۵۸۹۲۰-۰۲۶