۱۸۷۵ مزایده – شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر- کالا

آگهی مزایده شماره ۲/۹۵ م ز شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر در نظر دارد کالاهای اسقاط خود را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا داوطلبان شركت در مزايده مي‌بايست نسبت به واريز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ نزد بانك صادرات شعبه ميدان امام خميني به نام شركت توزيع نيروي برق استان […]

آگهی مزایده شماره ۲/۹۵ م ز
شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر در نظر دارد کالاهای اسقاط خود را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا داوطلبان شركت در مزايده مي‌بايست نسبت به واريز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ نزد بانك صادرات شعبه ميدان امام خميني به نام شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر اقدام و براي خريد اسناد از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۰۶ لغايت۹۵٫۰۳٫۱۳ به سایت اينترنتي WWW.Tavanir.org.ir و پایگاه ملی مناقصات و یا به نشاني اين شركت واقع در بوشهر،‌ خيابان امام خميني، ‌شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر، امور تداركات و انبارها مراجعه نمايند.

هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي‌باشد.

به پيشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً مي توانيد اين آگهي را در سايت اينترنتيWWW.Tavanir.org.ir و پایگاه ملی مناقصات مشاهده نماييد.

تاريخ تحويل پاكات : ۹۵٫۰۳٫۲۹ساعت ۱۲

تاريخ بازگشايي پاكات : ۹۵٫۰۳٫۲۹ ساعت ۱۴

مبلغ سپرده شركت در مزايده : حداقل ۵ درصد مبلغ پيشنهادي 

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر