۱۸۷۶ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان البرز- کابل گرد PVC

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله‌اي (شماره ۱۳/ الف ج/۹۵ ) نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد ۲۳۰۰ متر كابل گرد PVC در سايزهاي مختلف را از طريق مناقصه عمومي از منــاقصـه‌گران واجد شرايط خريداري نمايد. مدت تحويل: از تاريخ انعقاد قــرارداد به مدت ۲ (دو) ماه تعيين مي‌گردد. مبلغ تضمين […]

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله‌اي (شماره ۱۳/ الف ج/۹۵ )

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب استان البرز در نظر دارد ۲۳۰۰ متر كابل گرد PVC در سايزهاي مختلف را از طريق مناقصه عمومي از منــاقصـه‌گران واجد شرايط خريداري نمايد.

مدت تحويل: از تاريخ انعقاد قــرارداد به مدت ۲ (دو) ماه تعيين مي‌گردد.

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه ۱۳۱٫۲۰۰٫۰۰۰ريال به صورت واريز نقدي به حساب شرکت، چک بانکي تضمين شده، ضمانتنامه بانکي مي­باشد.

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۲ و محل تحويل اسناد اداره دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز مي‌باشد.

تاريخ بازگشايي پاکات : ساعت ۱۴/۳۰ روز يکشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۲۳ خواهد بود.

داوطلبان می­توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ ۹۵٫۰۳٫۰۸ تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۳٫۱۲ با دردست داشتن معرفی‌نامه به اداره دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان البرز واقع درکرج- انتهای بلوارشهيد چمران ـ ساختمان شماره يک مراجعه نمايند. تلفن تماس : ۳۲۲۴۴۷۹۶-۰۲۶ 

هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، به آدرسiets.mporg.ir) ) مراجعه نماييد. 

شرکت آب و فاضلاب استان البرز «سهامي خاص»